Yaakov Shwekey lyrics - מילים שירי יעקב שוואקי

Yaakov Shwekey lyrics - מילים שירי יעקב שוואקי

יעקב שוואקי - קמו בניה
קמו בניה ויאשרוה
בעלה ויהללה לא לא לא לא לא

קמו בניה ויאשרוה
בעלה ויהללה

רבות בנות עשו חיל
עשו חיל
ואת עלית על כולנה

רבות בנות עשו חיל
עשו חיל
ואת עלית על כולנה

יעקב שוואקי - אך שמח
והכלל שצריך
להתגבר מאוד
בכל כוחות להיות
אך שמח תמיד
אך שמח תמיד

להתענג בתענוגים
ברבורים ושליו ודגים
שלא עשני גוי

יעקב שוואקי עם אהרן רזאל - עשרה בני אדם
אין ישראל נגאלין
לא מתוך הצער
ולא מתוך השעבוד
ולא מתוך הטלטול
ולא מתוך הטירוף
ולא מתוך הדחק
ולא מתוך שאין להם מזונות

אלא מתוך עשרה בני אדם
שהם יושבים זה עם זה
וכל אחד מהם קורא ושונה
עם חברו וקולם נשמע

יעקב שוואקי - זה הקטן
היום הכול נראה אחרת
מקום חדש נפתח בלב
תחושה עזה ולא מוכרת
משהו בי שהתרחב
לא אהיה אותו אדם להבא
שהייתי עד הלום
נולד לי ילד שיקרא לי אבא
ואיתו נולד בי גם חלום

ואני מתפלל - המלאך הגואל
יברך, יברך אותו - ויאיר לו את הדרך
כל ימי חיי - אני מבקש אלוקי
זה הקטן גדול יהיה

שנה ועוד שנה חולפת
הוא כבר מתחיל לצעוד לבד
פסיעה קטנה, פסיעה נוספת
והלוואי שלא ימעד
שיהיה לו כוח עוד ללכת
גם אם קשה וכואב
ויוכל להישען על יד תומכת
מאת אבא כל כך אוהב

ואני מתפלל - המלאך הגואל
יברך, יברך אותו - ויאיר לו את הדרך
כל ימי חיי - אני מבקש אלוקי
זה הקטן גדול יהיה

יעקב שוואקי - שמחים
שמחים בצאתם
ששים בבואם
עושים באימה
רצון קוניהם

שמחים בצאתם
ששים בבואם
עושים באימה
רצון קוניהם

שבח נותנים לו
כל צבא מרום
כל צבא מרום

שבח נותנים לו
כל צבא מרום
כל צבא מרום

יעקב שוואקי - עת רקוד
לכל זמן, לכל זמן ועת
לכל זמן, לכל זמן ועת
,עת לאהוב, עת לשנוא, עת מלחמה
ועת ועת שלום שלום

לכל זמן, לכל זמן ועת
לכל זמן, לכל זמן ועת
,עת לאהוב, עת לשנוא, עת מלחמה
ועת ועת שלום
(קהלת ג-א)

אבל הלילה הלילה הזה
אבל הלילה הזה
כלנו בשמחה ל-לנו הלילה
עת רקוד, עת רקוד, עת רקוד

כלנו בשמחה ל-לנו הלילה
עת רקוד, עת רקוד, עת רקוד

יעקב שוואקי - תפילת כלה
רבונו של עולם, הריני באה לפניך
בשמחה גדולה, להודות לך
על שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

תזכנו להקים בית נאמן
בקדושה ובטהרה לעבודתך
ותתן אהבה ואחווה ושלום ורעות ביננו, כל חיינו

יעקב שוואקי עם מטאליש - עושים תשובה
כלו כל הקיצים, בירור האחרון
הרכבת כבר נוסעת
?הלו בן אדם, מה לך נרדם
קום עלה וסע, עשה תשובה

המשיח כבר בפתח
הוא נמצא לבטח
וכן כתוב בתורתנו הקדושה
עושים, עושים, עושים תשובה
עושים, עושים, עושים תשובה
קום עלה וסע, עשה תשוב
שלא נאחר את השעה

הלו נשמה, את כל כך צמאה
בואי יחד נתרוממה
אור הגאולה, מקרב ובא
ואת עדיין רדומה

יעקב שוואקי עם שלומי שבת - קולות
קולות הנודדים
קולות הילדים
וקול האבודים
מחפשים עוד נחמה

קולן של הדמעות
קולן של השמועות
וקול האמהות
הלוחשות את הברכה

קול דממה דקה
עולה מן השמיים
ושר אלי את שיר המעלות
משהו קרוב וטוב
פוקח בי עיניים
וגם אני פתאום רואה את הקולות

קולות מתלהבים
קולות הכואבים
וקול המקווים
הרעבים לאהבה

קולן של המילים
קולות של תהילים
קולות מתפללים
עולים מתוך הנשמה

קול דממה דקה
עולה מן השמיים
ושר אלי את שיר המעלות
משהו קרוב וטוב
פוקח בי עיניים
וגם אני פתאום רואה את הקולות

יעקב שוואקי - עם ישראל
עם ישראל לא לפחד
השם אלוקיך הולך איתך
עם ישראל לא מפחד
.השם אלוקינו, השם אחד

כל העולם הוא גשר צר
והעיקר לא לפחד כלל
ומלמעלה הוא שומר
צר ואויב לא התקרב

אח לאח, ויד ביד
ישראל זה עם אחד
ומלמעלה הוא עוזר
שומר, שומר ישראל

עם ישראל לא לפחד
השם אלוקיך הולך איתך
עם ישראל לא מפחד
השם אלוקינו, השם אחד

עם ישראל לא לפחד
השם אלוקיך הולך איתך
עם ישראל לא מפחד
...השם אלוקינו, השם אחד

כל העולם הוא גשר צר
והעיקר לא לפחד כלל
ומלמעלה הוא שומר
צר ואויב לא התקרב

אח לאח, ויד ביד
ישראל זה עם אחד
ומלמעלה הוא עוזר
שומר, שומר ישראל

עם ישראל לא לפחד
השם אלוקיך הולך איתך
עם ישראל לא מפחד
השם אלוקינו, השם אחד

עם ישראל לא לפחד
השם אלוקיך הולך איתך
עם ישראל לא מפחד
השם אלוקינו, השם אחד